fbpx

Sopimusehdot

Aufox Oy

Kuluttaja sopimusehdot

Aufox Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan Aufox Oy:n tekemässä jalometalleja koskevassa kuluttajakaupassa jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä Aufox Oy (y-tunnus 3137514-7) ja markkinoi itseään https://www.aufox.fi kotisivulla. Aufox Oy ostaa eri markkinointikanavien kautta kultaa ja muita jalometalleja. Aufox Oy määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa olevat ehdot, sekä Aufox Oy:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Aufox Oy:n ehdoille ja edellytyksille, joita Aufox Oy noudattaa ostosopimuksessaan. Hyväksyessään sopimusehdot Asiakas vahvistaa tutustuneensa koko tähän kokonaisuuteen: sopimusehtoihin sekä Aufox Oy:n kotisivuilla olevaan informaatioon.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa jalometallit, jotka myydään Aufox Oy:lle.

Esineellä/Esineillä tarkoitetaan esineitä, jotka Aufox Oy ostaa jalometallin muodossa.

Jalometallilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta jalometallin määrää siten, että asiakkaan esineestä/esineistä on poistettu kivet ja muut epäjalot metallit, sekä osat, jotka eivät ole jalometalleja. Kaikkien jalometallien arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon. Jalometalleiksi luetaan tässä sopimuksessa kulta, hopea, platina, sekä palladium.

Postitusmateriaalilla tarkoitetaan Aufox Oy:n Asiakkaalle toimittamaan kirjettä, joka sisältää jalometallien myyntisopimuksen, vakuutetun palautuskuoren, turvapussin ja ohjeet jalometallien postitukseen.

Tee se itse -lähetyksellä tarkoitetaan Asiakkaan itse tekemää postilähetystä Aufox Oy:lle.

3. Asiakas

Tehdäkseen sopimuksen Aufox Oy:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha, EU:n kansalainen sekä yksityinen henkilö eikä myydä esineitä elinkeinotoiminnassaan.

Asiakkaalla tulee olla täysi omistus- ja hallintaoikeus Esineeseen/Esineisiin sekä rajoittamaton oikeus siirtää Esineen/Esineiden omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Aufox Oy:lle. Asiakkaalla tulee olla myös suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla Asiakkaan nimissä.

Asiakas vahvistaa sopimuksen allekirjoituksellaan. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa:

  • että, Esinettä/Esineitä ei ole hankittu rikollisin keinoin, eikä Esineen/Esineiden myynti altista Aufox Oy:tä minkäänlaiseen rahanpesuun tai muuhunkaan rikolliseen toimintaan.
  • olevansa myymiensä Esineen/Esineiden oikea omistaja ja täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset.

4. Sopimus ja kaupan toteutus

 Asiakkaan halutessa myydä jalometalleja Asiakkaan tulee ensin pyytää Aufox Oy:ltä alustava arvio. Arvio voidaan pyytää kotisivujen, sähköpostin, puhelimen tai muun Aufox Oy:n käytössä olevan kanavan kautta. Arvioon perustuen Aufox Oy antaa Asiakkaalle Esineen/Esineiden toimitusohjeet. Isommissa myyntierissä Aufox Oy:n toimittaa Asiakkaalle postitusmateriaalin. Pienemmissä myyntierissä Aufox Oy ohjaa Asiakkaan lähettämään Esineen/Esineet Tee se itse -lähetyksenä. Aufox Oy ei vastaa kuljetuksessa hävinneistä Tee se itse -lähetyksistä.

Aufox Oy ja Asiakas laativat jalometallikauppaa koskevan sopimuksen siten, että Asiakas täyttää esipainetun myyntisopimuksen, jonka Aufox Oy toimittaa osana postitusmateriaalia tai, jonka Asiakas itse tulostaa Aufox Oy:n kotisivuilta Aufox Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa jalometallien myyntisopimuksen Aufox Oy:lle. Samalla Asiakas lähettää Esineen/Esineet, jotka se myyntisopimuksessa myy Aufox Oy:lle.

Aufox Oy:n Postitusmateriaalin mukaisessa lähetyksessä sopimus ja myytävä Esine/Esineet lähetetään turvapussissa siten, että sitä ei voida avata tai sulkea huomaamattomasti. Asiakas saa sisällyttää yhteen turvapussiin enintään 5000 euron arvosta jalometalleja. Mikäli Asiakas haluaa myydä Aufox Oy:lle tätä arvoa enemmän jalometalleja, on jalometallit jaettava useampaan lähetykseen siten, ettei 5000 euron arvo yksittäisessä lähetyksessä ylity. 

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman myyntisopimuksensa täytettynä ja Aufox Oy:n edustajan vastaanotettua myyntisopimuksen, sekä kaupan kohteena olevan Esineen/Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

Aufox Oy:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa postitusmateriaaliin kuuluvan turvapussin tai asiakkaan oman Tee se itse -lähetyksen, punnitsee jalometallien määrän ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan myyntisopimukseen ilmoittamalle tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Aufox Oy:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Aufox Oy:llä on oikeus kieltäytyä jalometallien myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Lisäksi Aufox Oy pidättää itsellään oikeuden ostaa tai olla ostamatta Esinettä tai Esineitä, mikäli ne eivät täsmää lukumäärällisesti tai muodoltaan tietoihin, jotka Asiakas on niistä antanut jalometallien myyntisopimuksessa.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Aufox Oy:lle siitä lukien, kun Esine/Esineet ovat tulleet Aufox Oy:n haltuun ja Aufox Oy:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Aufox Oy:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. Aufox Oy saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään jalometallit punnitusta varten, eikä Aufox Oy vastaa niistä vahingoista, jotka Esineelle/Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle ilman erillistä pyyntöä, joka on kuvattu jäljempänä.

Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä Aufox Oy:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja Esineen/Esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on maksanut Aufox Oy:n maksaman kauppasumman ja jäljempänä kuvatut mahdolliset lisämaksut sekä lunastanut palautettavan Esineen/Esineet postista.

5. Vastuu lähetyksistä

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Aufox Oy:lle, kun lähetys on saapunut Aufox Oy:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut.

Aufox Oy sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään Aufox Oy:lle etukäteen maksetulla vakuutetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on toimitettu postitusmateriaalin ohessa. Mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita. Aufox Oy ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut jalometallien myyntisopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita. 

6. Hinta ja maksaminen

Aufox Oy:n päätettyä Esineen tai Esineiden arvon, Aufox Oy laskee ostohinnan, jonka Aufox Oy on valmis maksamaan Esineestä tai Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka Esineestä tai Esineistä maksetaan. Maksaminen tapahtuu tilisiirtona asiakkaan jalometallien myyntisopimuksessa antamalle tilille. Tilinumero tulee olla ilmoitettu jalometallien myyntisopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on Asiakkaan omistama.

Aufox Oy maksaa suorituksen Esineestä tai Esineistä viimeistään 12 tunnin sisällä laskien hetkestä, jolloin se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto lähtee Aufox Oy:ltä Asiakkaalle tai Aufox Oy on yrittänyt tehdä tilisiirtoa siinä onnistumatta asiakkaan Antamien virheellisten tietojen vuoksi.

Maksun perusteena on Aufox Oy:n vastaanottopäivänä määrittämä hinta sekä jalometallien paino ja jalometallipitoisuus. Paino punnitaan vain jalometallin osuuden osalta ja punnitusta varten Esineestä tai Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa Esinettä tai Esineitä, eikä Aufox Oy vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineen tai Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Irrotetut osiot Esineestä tai Esineistä ovat Aufox Oy:n omaisuutta. Jalometallien metallipitoisuuden määrittää Aufox Oy. Asiakkaan pyynnöstä Aufox Oy tarjoaa palautuksen kaikista esineistä, mistä se ei suorita maksua. Palautuspyynnön voi tehdä jälkikäteenkin, mutta kohtuullisessa ajassa. Jalometallia sisältämättömien esineiden ja kivien palautus lähtee aina ensisijaisesti 1 -luokan kirjeellä.

Asiakas vastaa itse oman pankkinsa kuluista sekä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.

7. Kaupan peruminen ja Esineen/Esineiden palautus

Mikäli Asiakas ei hyväksy Aufox Oy:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) päivän (72 tunnin) kuluessa siitä, kun Aufox Oy on vastaanottanut asiakkaan Enineen tai Esineet, ilmoitettava asiasta Aufox Oy:lle kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Aufox Oy voi sulattaa Esineen tai Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineen tai Esineet haluamallaan tavalla. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos Aufox Oy ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on maksanut Aufox Oy:n maksaman kauppahinnan takaisin ja lunastanut Esineen/Esineet postista. Aufox Oy lähettää Esineen/Esineet asiakkaalle, saatuaan suorituksen tililleen kauppasummasta, jonka Aufox Oy on Esineestä/Esineistä aikaisemmin asiakkaalle maksanut. Esine/Esineet lähetetään kirjattuna lähetyksenä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Aufox Oy:llä on oikeus velkoa palauttamansa Esineen/Esineiden yhteydessä se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas ei maksa kokonaisuudessaan Aufox Oy:n yllä mainittuja maksuja kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus maksun suorittamisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

Mikäli Asiakas ei nouda kirjattua lähetystä, säilytetään Esinettä/Esineitä Aufox Oy:n hallussa kolme (3) kuukautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Aufox Oy:lle palautettua Esinettä/Esineitä tulee asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Aufox Oy:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee olla maksettuna ennen Esineen/Esineiden uudelleen lähetystä.

Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen/Esineisiin, joka kirjatun lähetyksen jälkeen palautuu Aufox Oy:lle, siirtyy Aufox Oy:lle kokonaisuudessaan, kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien, kun Esine/Esineet saapuivat Aufox Oy:n haltuun. Aufox Oy:llä ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä, mikäli Esine/Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja Esineen tai Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineestä tai Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

8. Aitouden varmistaminen

Aufox Oy:llä on oikeus varmistaa Esineen tai Esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaalisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee Aufox Oy tai kolmas osapuoli, jonka Aufox Oy on hyväksynyt. Aufox Oy ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen/Eesineiden arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Aufox Oy:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi Aufox Oy peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia eikä hyvityksiä.

9. Henkilötiedot ja tietosuoja

Aufox Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen Asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

10. Viesti

Viesti, jonka Aufox Oy lähettää kirjeitse asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka Aufox Oy lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut Aufox Oy:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

11. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

Aufox Oy tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. Aufox Oy voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. Aufox Oy:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. Aufox Oy:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Aufox Oy:n asiakasjärjestelmään. Aufox Oy:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Väärinkäytösten estämiseksi Aufox Oy voi dokumentoida sille toimitetut Esineen/Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Aufox Oy käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

12. Tarkistussoitto

Aufox Oy:llä on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka Aufox Oy tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuus. Aufox Oy:llä on myös oikeus nauhoittaa asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa.

13. Ylivoimainen este

Aufox Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Aufox Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Aufox Oy ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Aufox Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

14. Tarjoukset

Tarjoukset ovat maailman markkinahintaan sidottuja hintatarjouksia ja kauppasumma maksetaan kokonaisuudessaan asiakkaan tilille, ilman minkäänlaisia lisäkuluja. Kaupalle ei myönnetä tarjouskaupasta johtuen normaalia kolmen vuorokauden perumisoikeutta kauppasumman maksamisen jälkeen. Mikäli esineissä on kuitenkin poikkeavuuksia tarjoukseen ja kauppasumma muuttuu, niin tällöin asiakkaan perumisoikeus astuu taas voimaan. Puhelimitse sovittujen kauppojen peruutusoikeus purkautuu heti sovitun kauppasumman maksamisen jälkeen.

15. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

16. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Aufox Oy:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi. Asiakas vastaa Aufox Oy:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

17. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Aufox Oy:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun.

Jos Aufox Oy:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.